Nội qui phòng máy chiếu và Qui trình sử dụng thiết bị máy chiếu

     Phòng máy chiếu được sử dụng với mục đích phục vụ giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cán bộ phụ trách. Tất cả những đối tượng sử dụng phải thực hiện đúng các quy định

Tải file: Nội qui phòng máy chiếu

            Qui trình sử dụng thiết bị máy chiếu