Phiếu đăng ký xét tuyển vào trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2012

                                                                  

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT

 _________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

VÀO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

                                  

 

 

 

1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

    ......................................................................................   (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ngày             tháng            năm            

3. Nơi sinh (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố)...............................................................................  ............................................................................................................................................................................

4. Dân tộc: ......................................................................

5. Nơi học và tốt nghiệp THPT:

- Năm lớp 10: ............................. ..................................................................................................

          - Năm lớp 11: .................................................................................................................................

          - Năm lớp 12: ..................................................................................................................................

6. Trường đăng ký xét tuyển: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất. Ký hiệu: CCA

7. Ngành đăng ký xét tuyển:  Công nghệ kỹ thuật hoá học        

                                                Kế toán

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................

.............................................................................................. Điện thoại (nếu có): .......................................

 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2012

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

     Ngày ....... tháng ........ năm 2012

Chữ ký của thí sinh