Khai mạc Huấn luyện tự vệ năm 2019

       Thực hiện kế hoạch công tác huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2019 đã được Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Thao phê duyệt. Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2019 Ban chỉ huy quân sự trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức khai mạc Huấn luyện tự vệ năm 2019. Thời gian huấn luyện tự vệ sẽ diễn ra từ ngày 13/5 đến hết ngày 17/5/2019. Lực lượng tự vệ nhà trường sẽ tham gia học tập, huấn luyện các nội dung về chính trị và quân sự.

Đồng chí Lê Văn Kỳ – Phó hiệu trưởng phụ trách Ban Nhà trường
phát biểu khai mạc huấn luyện DQTV năm 2019

 

     Đối với nội dung học tập về chính trị, các chiến sỹ tự vệ sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QPAN cho địa phương, cơ sở và cơ quan, tổ chức... Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Huấn luyện bắn súng, huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Thông qua đợt huấn luyện sẽ giúp các chiến sỹ tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững điều lệnh đội ngũ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị; biết vận dụng các loại vũ khí vào việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động chiến đấu bảo vệ trị an góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại đơn vị, địa phương.


Camera 4G sử dụng năng lượng mặt trời | camera năng lượng mặt trời