Kế hoạch tổ chức “Hội thi giáo viên dạy giỏi” cấp Trường năm 2014

             Kính gửi: - Phòng Đào tạo; Phòng CTCT-HSSV; Phòng TS & GTVL.

                         - Khoa Công nghệ Hóa học; Khoa Kinh tế; Khoa Cơ khí;

Khoa Ngoại ngữ; Khoa Phân tích; Khoa Điện tử - Tin học; Khoa KHCB.

Căn cứ vào nội dung, kế hoạch hoạt động của đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014;

            Căn cứ vào kết luận của Hội nghị giao ban ngày 13 tháng 10 năm 2014;

            Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị phòng, khoa tổ chức thực hiện tốt kế hoạch  “Hội thi giáo viên dạy giỏi” cấp Trường năm 2014. Cụ thể như sau:

I. Thi giáo viên dạy giỏi cấp phòng, khoa:

1. Đối tượng: Giáo viên trong các đơn vị phòng, khoa.

2. Thời gian: Từ 20/10/2014 – 05/11/2014.

3. Nội dung, biện pháp: Các đơn vị tự xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ, chấm điểm, xếp loại.

II. Thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường:

1. Đối tượng: Giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp phòng, khoa, do các phòng, khoa giới thiệu (Danh sách gửi về Phòng Đào tạo trước 17h00’ ngày 07/11/2014).

2. Số lượng:

Từ 1 - 2 người đối với các phòng, khoa có số lượng giáo viên dưới 10 người.

Từ 2 - 3 người đối với các phòng, khoa có số lượng giáo viên trên 10 người.

3. Thời gian: Từ 17/11/2014 – 19/11/2014 (Dự kiến).

4. Nội dung, biện pháp: Hội đồng sư phạm xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ thao giảng, chấm điểm, xếp loại và công nhận kết quả.

            Nhận được thông báo này, yêu cầu tất cả các đơn vị nghiêm túc thực hiện để Hội thi đạt kết quả cao ./.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 TS. Trần Minh Thịnh