Học tập nghị quyết TW VI

Hôm nay ngày18/01/2013, Ban chấp hành Đảng ủy tổ chức cho toàn thể CBGV trong nhà trường học tập nghị Quyết Trung ương VI tại hội trường H1 do GS Bùi Hữu Phú báo cáo viên Trung ương truyền đạt trực tuyến.

Nội dung gồm 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Về tình hình Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Ngân sách năm 2012; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2013.

Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chuyên đề 3: Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước

Chuyên đề 4: Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế

Chuyên đề 5: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.