Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI

      Ngày 30 tháng 9 năm 2012 tại giảng đường H1, Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, toàn thể Đảng viên của 9 chi bộ trong toàn Đảng bộ đã về dự học Nghị quyết đông đủ

Đồng chí Đoàn Văn Long - Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp truyền đạt các chuyên đề:

Chuyên đề 1Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Chuyên đề 2Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chuyên đề 3: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Chuyên đề 4: Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

Chuyên đề 5: Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020 và thông qua chương trình hành động của Đảng bộ nhà trường thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI.

Đảng bộ trường học tập nghị quyết 5 khóa XI