Chương trình hành động triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ giáo dục và Đào tạo về đổi mới chiến lược phát triển quản lý giáo dục

     Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, trên cơ sở ý kiến thảo luận của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh...

            Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Bộ Công thương xây dựng Chương trình hành động của Nhà trường triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2015 định hướng đến năm 2020 như sau:

       1. Xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, định hướng 2020 gắn với Dự án nâng cấp thành lập trường Đại học Hóa chất Việt Nam:

       Hình thành cơ sở dữ liệu về chiến lược phát triển KT-XH của ngành, của địa phương, khu vực và cả nước nhằm phục vụ cho việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung sứ mạng và mục tiêu của trường, hàng năm lấy ý kiến bổ sung sứ mạng, mục tiêu của trường (hoàn thành năm 2011, tiếp tục thực hiện các năm tiếp theo. Phòng Đào tạo chủ trì, các phòng khoa khác phối hợp). 

      Tham gia xây dựng Dự án đầu tư thành lập trường Đại học Hóa chất Việt Nam cùng tổ xây dựng đề án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ GD&ĐT) phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường Đại học Hóa chất Việt Nam (hoàn thành trong năm 2012, tổ xây dựng đề án của Tập đoàn chủ trì). 

      Chỉnh lý, bổ sung chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020, tổ chức lấy ý kiến các cán bộ chủ chốt trong trường, hoàn thiện Chiến lược để báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (hoàn thành trước tháng 12/2012, Ban giám hiệu chủ trì). 

      2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và hệ thống văn bản quản lý: 

      Cụ thể hóa chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các đơn vị phòng, khoa trong Nhà trường và hoạt động của trường theo Điều lệ trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phê duyệt, trên cơ sở đó đẩy mạnh phân cấp cho các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm (hoàn thành trong năm 2012, Ban Giám hiệu chủ trì). 

      Bổ sung, sửa đổi quy định về hoạt động của HĐKH&ĐT cho phù hợp với giai đoạn mới (hoàn thành trong năm 2012, Ban giám hiệu chủ trì). 

      Rà soát, đánh giá các Trung tâm đang hoạt động để điều chỉnh phù hợp với tổng thể hoạt động của trường, củng cố bộ phận tư vấn, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho HSSV, bộ phận KT&QL chất lượng, quản lý đào tạo theo nhu cầu xã hội, Thư viện cho phù hợp với mục tiêu, nội dung, quy mô đào tạo (hoàn thành trong quý 1/2013, Ban giám hiệu chủ trì). 

      Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về quy trình xây dựng văn bản và lưu trữ hồ sơ, quy trình đưa các văn bản quản lý, thông tin về hoạt động của trường lên website (hoàn thành trong quý 4/2012, Ban Giám hiệu chủ trì). 

      3. Đổi mới công tác quản lý và nâng cao năng lực cán bộ quản lý: 

      Thường xuyên bổ sung những thông tin cá nhân của CBVC Nhà trường, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định việc nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức (công việc hàng năm, phòng TCHC- QT chủ trì). 

      Sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế làm việc cơ quan, Quy định về công tác giải quyết công văn, giấy tờ của Trường (Hoàn thành trong quý 4/2012. PhòngTCHCQT chủ trì). 

      Xây dựng và cụ thể hóa quy trình thu thập thông tin phản hồi trong việc góp ý, đánh giá cán bộ lãnh đạo trường từ phía giảng viên và cán bộ của trường (hoàn thành trong năm 2012, Công đoàn Trườngchủ trì). 

      Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý theo tinh thần chỉ thị 7832 của Bộ GD&ĐT; xây dựng và ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí cán bộ ở từng đơn vị (Hoàn thành trong quý 4/2012, phòng TCHC-QT chủ trì). 

      Liên kết mở lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp trong Tập đoàn, cử một số trưởng, phó phòng khoa tham gia tại trường (hoàn thành trong quý 3 năm 2012, Ban giám hiệu chủ trì). 

      Rà soát quy hoạch cán bộ, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài cho cán bộ chủ chốt về quản lý trường, kỹ năng năng hành chính, khả năng ngoại ngữ, chọn cử đi học tiến sĩ, thạc sĩ, thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực (hoàn thành đề án trong năm 2011, triển khai thực hiện từ năm 2012, Ban Giám hiệu chủ trì). 

      4. Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội: 

      Tổ chức thực hiện tốt công khai về chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT về 3 công khai (công việc hàng năm, Phòng đào tạo chủ trì, các Phòng, Khoa khác phối hợp). 

      Công bố chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo (hoàn thành trong quý 3/2012),các khoa, bộ môn chủ trì, Phòng đào tạo phối hợp). 

      Quy trình hóa và công khai hóa trong nội bộ trường một số công tác xử lý các vấn đề liên quan đến các hoạt động trong toàn trường, hoàn thiện các mẫu biểu quản lý học vụ (hoàn thành trong quý 4/2012, Phòng đào tạo chủ trì). 

      Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo theo chỉ thị 7823 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Phòng đào tạo chủ trì), xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo (công việc hàng năm, Phòng đào tạo chủ trì). 

      Hoàn thành việc tái cấu trúc và đổi mới chương trình đào tạo các bậc và các hệ đào tạo hiện nay, bao gồm đào tạo hệ chính quy, liên thông, (hoàn thành trong năm 2012, Phòng Đào tạo chủ trì, các Khoa, Bộ môn phối hợp). 

      Tổ chức đánh giá đề thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và đổi mới công tác tổ chức thi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thi, chấm thi, khảo sát, đánh giá về phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá người học (công việc hàng năm, Phòng KT&QL chất lượng chủ trì). 

      Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, lập lịch giảng theo học kỳ, tổ chức lưu trữ kế hoạch đào tạo hàng năm, hồ sơ HSSV, điểm thi các loại, hoàn thiện, bổ sung và nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo (Phòng đào tạo, Phòng công tác chính trị và học sinh sinh viên chủ trì). 

      Tiếp tục triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy của trường và đánh giá kết quả của người học, đa dạng hóa, chuẩn hóa công tác lấy ý kiến phản hồi của HSSV, của người học sau tốt nghiệp và người sử dụng lao động (Phòng công tác chính trị và học sinh sinh viên chủ trì). 

      Khảo sát, đánh giá về đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học để có biện pháp điều chỉnh kịp thời (tổ chức vào cuối học kỳ II của từng năm học, phòng công tác chính trị và học sinh, sinh viên chủ trì).  

      Khảo sát thị trường sử dụng nguồn nhân lực để mở thêm các ngành học mới gắn với công tác chuẩn bị cho dự án trường Đại học và mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn mới đáp ứng nhu cầu của xã hội (công việc hàng năm, Phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm chủ trì). 

      Hoàn thành báo cáo tự đánh giá, xây dựng chương trình hành động ngắn hạn và dài hạn, lập kế hoạch định kỳ tự đánh giá hàng năm, phối hợp với tổ chức đánh giá ngoài để kiểm định chất lượng trường theo các tiêu chí chung (Phòng KT&QL chất lượng lập kế hoạch triển khai thực hiện từ năm học 2012-2013). 

      5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác HSSV: 

      Hoàn thiện các thông tin công bố trên website về các chương trình đào tạo, các qui định về đào tạo, các chủ trương về chế độ chính sách đối vớí HSSV, các qui định về đào tạo, các chế độ chính sách đối với SV (hoàn thành trong quý 1/2013. Ban giám hiệu chủ trì, Khoa Điện tử - Tin học thực hiện, các Phòng, Khoa phối hợp). 

      Chỉnh sửa bổ sung Quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp, của Ban cán sự lớp. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Ban cán sự lớp và cán bộ chi đoàn các lớp làm công tác tư vấn về học tập, sinh hoạt, hoạt động phong trào trong HSSV (hoàn thành trong quý 1/2013, Phòng Công tác CTHSSV chủ trì, Đoàn TNCSHCM phối hợp). 

      Củng cố bộ phận tư vấn, hỗ trợ, nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm cho HSSV. Nghiên cứu phương thức tiếp nhận ý kiến phản hồi của đơn vị sử dụng sinh viên, học sinh tốt nghiệp về chất lượng đào tạo để điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo (thực hiện lấy ý kiến định kỳ hàng năm. Phòng tuyển sinh và giới hiệu việc làm và phòng CTCTHSSV kết hợp).

      Xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị trong trường trong công tác quản lý, phục vụ HSSV (hoàn thành trong quý 4/2012. Phòng CTCTHSSV chủ trì, Đoàn TNCS HCM phối hợp). 

      Củng cố tổ chức và chỉnh lý lại quy chế phối hợp giữa Ban quản lý KTX và Tổ thanh niên xung kích của HSSV (hoàn thành trong quý 4/2012. Phòng TCHC-QT chủ trì, Phòng CTCTHSSV, Đoàn TNCS HCM phối hợp). 

      6. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học: 

      Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên theo Quyết định 64/2008/QĐ- BGDĐT và quy định cụ thể của Nhà trường về chế độ làm việc của giảng viên, hoàn thiện chế độ, chính sách nhằm khuyến khích CBVC và SV tham gia NCKH và chuyển giao công nghệ, xây dựng quy chế và tổ chức hoạt động chuyên môn cấp Khoa, Bộ môn (Thực hiện trong Quý 1/2013, Phòng QLKH& phòng TCHC-QT phối hợp). 

      Điều chỉnh, bổ sung quy định về công tác quản lý NCKH, bổ sung, hoàn thiện quy trình thực hiện, nghiệm thu các loại đề tài nghiên cứu khoa học (hoàn thành trong quý 1/2013, Phòng QLKH chủ trì). 

      Xây dựng quy trình tổ chức các Hội thảo khoa học trong trường (hoàn thành trong quý 1/2013).  

      Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện việc biên soạn chương trình, đề cương học phần, bài giảng, giáo trình, tài liệu đến năm 2015 phục vụ cho Dự án trường đại học (Phòng QLKH& Phòng đào tạo thực hiện hàng năm). 

      Xây dựng Quy định hướng dẫn độc giả cách sử dụng hệ thống tra cứu thư viện, tăng cường số hóa các tài liệu của thư viện, sắp xếp, bố trí hợp lý công việc của nhân viên thư viện, bổ sung, hoàn thiện nội quy hoạt động của thư viện (Hoàn thành trong quý 1/2013, Phòng đào tạo chủ trì). 

      7. Tăng cường nguồn lực đảm bảo đổi mới quản lý Nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học: 

      7.1. Phát triển nguồn lực tài chính: 

      Xây dựng Quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến tài chính trong mối quan hệ với người học. Thực hiện việc thu, chi theo đúng nguyên tắc tài chính (Hoàn thành trong quý 4/2012. Phòng TCKT chủ trì). 

      Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2012-2015 (hoàn thành trong quý 4/2012, Phòng TCKT chủ trì). 

      Xây dựng chiến lược phát triển tài chính nhà trường gắn với Dự án trường đạihọc, quy trình lập kế hoạch và phân khai dự toán hàng năm (hoàn thành trong quý 1/2013, Phòng TCKT chủ trì). 

      Xây dựng cơ chế thiết lập các mối quan hệ giữa nhà trường với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể của địa phương để có được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn và vật chất phục vụ cho hoạt động của trường (Hoàn thành trong năm 2012, Phòng TCKT chủ trì). 

      7.2. Phát triển nguồn nhân lực: 

      Rà soát quy mô đào tạo, giảng viên, đối chiếu với chuẩn chiến lược phát triển giáo dục để xây dựng kế hoạch phát triển và chuẩn hoá nguồn nhân lực của Trường giai đoạn 2010-2015, nhất là đội ngũ giảng viên cho dự án trường Đại học (Hoàn thành trong quý 4/2012, Phòng TCHC-QT chủ trì). 

      Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện cơ chế đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về trường công tác và cán bộ, công chức được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước (Hoàn thành trong quý 4/2012, Phòng TCHC-QT chủ trì). 

      Cử đi học lớp bồi dưỡng sư phạm những giảng viên mới tuyển dụng, chỉnh sửa bổ sung quy chế tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm CBVC và công bố trên website, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, giảng viên trong nhà trường (Hoàn thành trong quý 4/2012, Phòng TCHC-QT chủ trì). 

      Sơ kết việc thực hiện quy chế về công tác tuyển dụng giáo viên trên cơ sở kết quả khảo sát ý kiến của CBGV trong trường (Hoàn thành trong quý 4/2012, Phòng TCHCQT chủ trì). 

      Lập đề án nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, cụ thể hóa kế hoạch đưa giáo viên đi đào tạo nâng cao trình độ, chú trọng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ (Hoàn thành lập đề án trong năm 2012, Phòng TCHC-QT chủ trì). 

      Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý giáo dục, quản lý hành chính (Phòng TCHC-QT  đề xuất thực hiện hàng năm). 

      Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý cho các cán bộ trong diện quy hoạch. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo quy định (Phòng TCHC-QT chủ trì, thực hiện định kỳ hàng năm). 

      7.3. Phát triển cơ sở vật chất: 

      Xây dựng sơ đồ công khai, hướng dẫn về tổ chức bộ máy,  hệ thống cơ sở vật chất của trường (hoàn thành trong quý 4/2012, phòng TCHC-QT chủ trì). 

      Bổ sung máy tính và thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy bằng nguồn vốn cấp của Tập đoàn cấp, từ học phí đóng góp của HSSV, từ liên kết đào tạo và các nguồn thu khác (Hoàn thành trong năm 2013, Ban giám hiệu chủ trì). 

      Xây dựng sơ đồ hệ thống phòng học, phòng thực hành và quy định về phối hợp bố trí hệ thống phòng học, phòng thực hành phục vụ giảng dạy và học tập trong trường (hoàn thành trong quý 4/2012.  Phòng TCHC-QT chủ trì, phòng Đào tạo phối hợp). 

      Lập Dự án đầu tư xây dựng, tăng cường trang thiết bị dạy, học (cơ sở vật chất trường Đại học), (Hoàn thành trong năm 2012, Ban giám hiệu chủ trì). 

      8. Phát huy vai trò các Đoàn thể quần chúng: 

      Xây dựng kế hoạch và cơ chế hoạt động của các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ của HSSV, thành lập Hội sinh viên (Hoàn thành trong quý 2 /2013, Đoàn TNCS HCM chủ trì). 

      Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và chính quyền trong việc tổ chức các phong trào, vận động CBVC, HSSV quan tâm thiết thực tới đổi mới quản lý Nhà trường và nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu khoa học (Hoàn thành trong quý 4/2012, Công đoàn chủ trì). 

      9. Tổ chức thực hiện: 

      Chương trình hành động này được phổ biến tới từng cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên trong trường. 

      Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ nhà trường căn cứ nhiệm vụ được phân công lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban hàng tháng. 

      Các Phó Hiệu trưởng phụ trách các đơn vị theo sự phân công trong Ban giám hiệu có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện chương trình hành động theo đúng kế hoạch và báo cáo Hiệu trưởng. 

      Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thực hiện chương trình hành động này./. 

 

HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Minh Thịnh
Đã ký