Thông báo về việc thống nhất các biểu mẫu, hồ sơ giảng dạy của giáo viên

Căn cứ vào việc thực hiện quy chế đào tạo và quản lý hồ sơ sổ sách của nhà trường trong nhiều năm qua còn nhiều hạn chế.

Ban giám hiệu yêu cầu các đồng chí Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa phổ biến cho giáo viên trong đơn vị mình phụ trách thực hiện tốt việc thống nhất các các biểu mẫu, hồ sơ giảng dạy của giáo viên hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Hồ sơ giảng dạy:

1.1. Chương trình chi tiết học phần.

1.2. Lịch trình giảng dạy: (Có xác nhận của Phòng/Khoa; Phòng Đào tạo; Ban giám hiệu).

1.3. Sổ tay giáo viên.

1.4. Giáo án lý thuyết, thực hành.

1.5. Giáo trình và tài liệu tham khảo.

1.6. Sổ tay dự giờ và sinh hoạt chuyên môn.

1.7. Kế hoạch công tác tháng, học kỳ của giáo viên; khoa/phòng

2. Các biểu mẫu: Bao gồm:

2.1. Mẫu giáo án lý thuyết, thực hành;

2.2. Mẫu lịch trình giảng dạy;

2.3. Mẫu thống kê giờ giảng dạy;

2.4. Mẫu sổ tay giáo viên;

2.5. Mẫu kết quả thi; tổng kết học phần.

Việc thống nhất các biểu mẫu, hồ sơ giảng dạy của giáo viên trong toàn trường được thực hiện từ năm học 2013 – 2014.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Tải file đính kèm: Biểu mẫu - Hồ sơ giảng dạy