Trong xu thế hội nhập và mở cửa, khu vực hóa và toàn cầu hóa, từng khu vực trên thế giới đã, đang và sẽ tiến vào nền văn minh trí tuệ và kinh tế tri thức. Trong bối cảnh đó, ngoại ngữ và tin học là hai công cụ rất quan trọng cho việc tiếp nhận và quảng bá tri thức khoa học, kỹ thuật

1. Sự hình thành và phát triển

Trong xu thế hội nhập và mở cửa, khu vực hóa và toàn cầu hóa, từng khu
vực trên thế giới đã, đang và sẽ tiến vào nền văn minh trí tuệ và kinh
tế tri thức. Trong bối cảnh đó, ngoại ngữ và tin học là hai công cụ rất
quan trọng cho việc tiếp nhận và quảng bá tri thức khoa học, kỹ thuật.

Nhận thức rõ điều này, từ năm học 2009 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa
chất đã giao cho Trung tâm Ngoại ngữ là đơn vị đầu mối xây dựng và thực
hiện chương trình trang bị bổ sung kiến thức về ngoại ngữ cho học sinh
sinh viên (HSSV) trên cơ sở kế thừa các phần kiến thức đã được đào tạo
trong chương trình chính khoá. Mục đích của chương trình này nhằm giúp
HSSV đạt được các điều kiện chuẩn hoá về ngoại ngữ khi ra trường.

Bên cạnh đó Trung tâm còn đào tạo các chương trình ngoại ngữ cho các
đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường và dịch thuật các tài liệu phục
vụ nhà trường.

2. Cơ cấu tổ chức:

Giám đốc Trung tâm: Lê Thị Minh Phượng

Đội ngũ Giáo viên: tập thể giáo viên của Trung tâm gồm 10 giáo viên cơ
hữu và thỉnh giảng đều tốt nghiệp Đại học, đội ngũ giáo viên của Trung
tâm còn rất trẻ, năng động, nhiệt tình.

3. Chức năng:

Trung tâm Ngoại ngữ là đơn vị chuyên môn đào tạo cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngoại ngữ

4. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cấp trên và Nhà trường trong
phạm vi trung tâm;

- Biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn ngoại ngữ

- Tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn;

- Tổ chức thi và cấp chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường;

- Quản lý toàn diện Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc
Trung tâm. Đề nghị Nhà trường khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên,
công nhân viên và học sinh – sinh viên trong Trung tâm;

- Tổ chức công tác giáo vụ của Trung tâm, quản lý điểm, chuẩn bị hồ sơ xét cấp chứng chỉ theo quy chế;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được trang bị;

- Hạch toán các khoản thu, chi về hoạt động tại Trung tâm theo đúng quy định của Nhà trường và chế độ kế toán của Nhà nước;

- Tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Trung tâm và Nhà trường tổ chức.

5. Chương trình đào tạo:

* Các khóa học Tiếng Anh

Đối với học sinh sinh viên trong trường Trung tâm tổ chức các khóa học cụ thể như sau:

+ Chương trình Headway/ New headway Elementary và Pre-intermediate.

+ Chương trình tiếng Anh chuyên ngành.

+ Chương trình ngữ pháp cơ bản.

+ Chương trình tiếng Anh giao tiếp.

+ Chương trình Life Lines Elementary và Pre-intermediate

Đối với các đối tượng khác:

1. Trung tâm đào tạo ngoại ngữ cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Cụ thể như sau:

+ Tiếng anh trẻ em: Let’ Go và Chatter Box.

+ Lớp ngữ pháp trình độ cơ bản: Grammar Practice Elementery…

+ Lớp ngữ pháp trình độ nâng cao: Grammar in Use, Practical English Grammar…

+ Chương trình Headway/ New headway Elementary và Pre-intermediate.

+ Chương trình Life Lines Elementary và Pre-intermediate

+ Tiếng Anh chuyên ngành CNTT: English for Computer Science.

+ Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế thương mại: Business Objective.

+ Tiếng Anh kỹ thuật cơ bản: English for technical workers.

+ Các lớp tiếng Anh chương trình trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9. Bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào trường chuyên.

+ Các lớp tiếng Anh chương trình trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12. ôn thi tốt nghiệp phổ thông, luyện thi Đại học.

+ Luyện thi cao học.

* Các khóa học tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn:

Học viên có thể đăng ký học theo chương trình A, B, C…