Khoa kinh tế là một khoa chuyên môn, đảm nhận chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo nội dung,chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt các môn học về chuyên ngành kinh tế, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn của khoa.
Quản lý giảng viên, phân công giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên thuộc khoa và tham gia giáo dục rèn luyện học sinh,sinh viên.