Khoa hóa phân tích là một khoa chuyên môn, đảm nhận chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo nội dung,chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt các môn học về chuyên ngành Hóa phân tích; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của khoa.
Quản lý giảng viên, phân công giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên thuộc khoa và tham gia giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên.

1- Chức năng:
Khoa hóa phân tích là một khoa chuyên môn, đảm nhận chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo nội dung,chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt các môn học về chuyên ngành Hóa phân tích; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của khoa.
Quản lý giảng viên, phân công giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên thuộc khoa và tham gia giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên.

2- Nhiệm vụ:
* Hoạt động đào tạo:
+ Đảm nhận giảng dạy các môn:
- Hóa đại cương-vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa lý; Hóa phân tích; Kỹ thuật phòng thí nghiệm; Xử lý số liệu thực nghiệm; Phân tích hóa lý; An toàn phòng thí nghiệm… cho hệ Cao đẳng chính quy, liên thông, hệ Trung cấp chính quy, liên thông.
- Hóa THPT cho hệ đào tạo bổ túc văn hóa, trung cấp nghề.
+ Nhiệm vụ:
- Xác định nội dung của môn học phù hợp với mục tiêu đào tạo chung của nhà trường.
- Xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công
- Biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn thực tập, bài giảng các môn học được phân công.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học do nhà trường giao. Phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tiến độ giảng dạy các môn học, học phần được giao. Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ giảng của các cán bộ giảng dạy trong khoa.
- Hướng dẫn chuyên đề nghiên cứu khoa học, khóa luận cho sinh viên,báo cáo thực tập tốt nghiệp cho học sinh,sinh viên.
- Tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên: xây dựng ngân hàng đề thi hết các học phần. Xây dựng phương pháp và tổ chức đánh giá phù hợp với đặc thù các môn học khoa được phân công giảng dạy. Lưu trữ kết quả thi và kiểm tra các môn học do khoa phụ trách theo đúng quy chế đào tạo và quy định của nhà trường.
- Tham gia các công tác giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên; công tác tuyển sinh, đào tạo theo địa chỉ theo yêu cầu của nhà trường.

*Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ:
- Đề xuất đăng ký, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa.
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của nhà trường.
Năm 2010 có 2 đề tài khoa học cấp Tập đoàn; Năm 2011 có 3 đề tài khoa học cấp Tập đoàn.

* Nhiệm vụ khác:
- Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của nhà trường, của ngành.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

3-Lãnh đạo khoa:
Trưởng khoa: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng
ĐT: 0945.081.793
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng khoa: Th.s Đàm Thị Thủy