Khoa hóa phân tích là một khoa chuyên môn, đảm nhận chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo nội dung,chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt các môn học về chuyên ngành Hóa phân tích; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của khoa.