Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng

    Ngày 26 tháng 1 năm 2018, Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 23/11/2017 của Huyện ủy Lâm Thao về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

 

Đ/c Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư Đảng ủy chỉ đạo Hội nghị

   Thay mặt cho Đảng ủy đồng chí Lê Văn Kỳ, Phó bí thư Đảng ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, cụ thể:

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Sau đó, các Chi bộ đã thảo luận nâng cao nhận thức về nội dung các nghị quyết và thảo luận thông qua Kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

            Việc tổ chức học tập nghị quyết đã giúp các Chi bộ chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Sau buổi học nghị quyết mỗi cán bộ, đảng viên đã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cở bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến trách nhiệm của đơn vị công tác. Các chi bộ đã xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng.